gambar-lambe1Sak jatosipun judul ingkang kasebat ing nginggil namung saperangan saking komplet-ipun ukara lan petuah Jawi ingkang mengku karep ugi pitutur sae, jangkep-ipun seratan ing nginggil inggih meniko Ajining Dhiri Gumantung Saka Lathi, Ajining Raga Gumantung Saka Busana, Giri Lusi Janmo Tan Keno Ingino. Pitutur ingkang maknanipun sae sanget menawi kita saget nglampahi kanthi lelandesan manah ingkang sareh lan welas. Sinten kemawon ingkang saget nglampahi pitutur meniko,  wontenbebrayan agung ing ngalam donya meniko badhe manggihi kesaenan lan ugi raos tentrem lan ayemipun manah.

Raos tentrem ayem manah kagem sangu gesang, tamtunipun kanthi nglampahi pitutur ingkan kasebat ing ngajeng. Supados kulo panjenengan sami saget nyinaoni sesarangan, punapa jarwanipun seratan lan pitutur meniko, mboten wonten niat guroni menopo maleh minteri, namung sadermi tansah saget ngemutaken dumateng diri pribadi kulo. Lan setunggal-setunggal ukara mangga dipun udari jarwanipun sesarengan :

Ajining Dhiri Gumantung Saka Lathi, ukara meniko jarwanipun kirang langkung mekaten sak sinteno kemawon badhe gadah raos wuh pekewuh, raos sungkan lan ngajeni dumateng kulo panjenengan sami menawi sedaya rembag lan wicanten kula panjenengan sami tansah sareh, menawi ngendikan dumateng rencang, sederek ingkang enem utawi ingkah sepuh tansah nglembah manah. Tamtunipun kula panjenengan sami saget ngraosaken menawi rembakan kanthi intonasi ingkang inggil,wontenipun namung nesu kemawon lajeng menopo ingkang dipun aturaken tansah ngapusi lan ngelek-ngelek tiyang sanes. Lathi saget ndadosaken pancakara (=perang), padudon, namun lathi saget ugi ndadosaken raos ketremanipun gesang, kabagyanipun gesang lan ndamel manah tansah ayem tentrem.  Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah saget njagi tutur lan atur ingkang sae dumateng sinten kemawon amrih gesang saget ayem tentrem lan ugi tansah sami-sami ngajeni wonten bebrayan ing ngalam donya meniko.

Ajining Raga Gumantung Saka Busana, ukara meniko mengku karep bisa raga kula lan penjenengan sami meniko wadahipun rasa, raga utawi badan meniko ingkang dipun pirsani sok sinteno kemawon, pramila busana penting sanget tumrapipun raga, busana kagem nutupi aurat, busana saget ndadosaken raga ketawis sae dipun pirsani, busana ndadosaken raga aman, namung busana meniko pantas lan mboten-ipun, sae menopo mboten tumrapipun raga kedhah selaras lan serasi antawisipun raga lan busana, kekajenganipun menungsa tansah gadhah gegayuhan ingkang agung, gegayuhan ingkang inggil, semanten igu babagan busana (=rasukan), lha menawi gadhah kekajengan bilis raga meniko tansah rumaos ayem tentrem, njih kedah ngagem busana ingkan saktrep-ipun. Pramila bilih raga meniko tansah dipun ajeni, raga kedah dipun dandani lang diasi dipun busana-ni kathi ingkang sae,  mbok pilih piyantu ningkang ngagem busana sak wontenipun menawi dipirsani benten kaliyan piyantun ingkang  ngagem busana ingkang sae-sae.

Giri Lusi Janmo Tan Keno Ingino, bebrayan ing ngalam donya mboten saget piyambak amargi menungsa meniko makhluk sosial, ingkang mbetahaken rencang lan srawung babagan srawung meniko kedhah wonten raos ngajeni, raos ngurmati lan mboten nyepeleaken tiyang sanes, mboten rumoas saget lan pinter piyamak, mboten rumaso gatheng, bagus, utami ayu lan manis piyambak, mboten rumoas sugih, rumaos pangkat lan jabatanipun inggil. Gusti Kang Murbeng Dumadi ndadosaken menungsa kanthi kekiyatan, kanthi keluwiha ingkang mboten sami antawis setunggal lan setunggalipun, pramila Giri Lusi Janmo Tan Keno Ingino meniko saget kagem pepeling lan pitutur bilih sampun ngantos nyepelekaden dumateng  tiyang sanes, sampun ngantos ngicalaken raos ngurmati dumateng tiyang sanes.

Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah ngupadi pitutur luhur meniko supados gesang ayem tentrem kanthi sesanti Ajining Diri Gumantung Saka Lathi, Ajining Sarira Saka Busana, Giri Lusi Janmo Tan Keno Ingino.. suwun.. wonten kirang langkungipun nyuwun agunge pangraksami.. wassalam

Comments (5)

 1. may

  Reply

  injeh leres pitutur niku saged mbeto kita dados tiang ingkang sae lan dipun ajeni kalian tiang lintu. matur sembah nuwun sanget,,,,,,mugi – mugi wonten paedahe damel kita sedoyo,,,,,,,AMIEN

 2. Yudishtira

  Reply

  sami-sami mas.. namung sak dermi ngemutaken pribadi kulo piyampak lha.. alhamdullilah menawi dipun raosaken mas budi ugi.. matur suwun..

 3. Reply

  Wah nambah bungahe ati wonten seratan jawi ingkang ngadahi pitutur sae sanget, nuwun .

 4. Reply

  Hihihihi… saya nggak dong… Biarpun saya asli-aslinya orang jawa, tapi kalau yg kek gini wa… pusing

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.