Asring mireng, ugi asring nyipati ukara utawi tembung MALIMA, wonten ing bebrayan jawi mireng tembung/ukara MALIMA tamtu wonten ing pengangen-angen badhe gadhahi pamanggih meniko babagan ingkang mboten sae, perkawis lumrah amargi ingkang dipun mangertosi MALIMA meniko, tindak tanduk ingkan mboten sae, mursal, nerak wewaler, ugi ngingkari punapa ingkang sampun dipun tuntunakaen dening agami menopo kemawon.  Sak jatosipun MALIMA sanes perkawis ingkang awon mawon, wonten MALIMA ingkang sae lan kedah dipun lampahi wonten ing bebrayan meniko, ananging tamtunipun kita sami kedah saget milah lan milih MALIMA ingkang pundhi ingkang badhe dipun lampahi. Pilihan wonten ing pribadi kula lan panjenengan piyambak-piyambak.

MALIMA ingkang dipun mangertosi dening masyarakat jawi umum-ipun inggih meniko :

 1. MA ingkang sepindah MALING (mencuri) inggih meniko tumindak mendet kagunganipun tiyang sanes tanpa nyuwun idhi palilah saking ingkang kagungan, ngakeni punapa ingkang sanes hak-ipun punika kalebet MALING.
 2. MA ingkang kaping kaleh MAIN (berjudi), main wonten ing bebrayan jawi mengku karep tumindak ingkang bebotohan, ngagem yatra utawi arta lan bondho sanesipun kagem mbotoh-i kegiatan menopo kemawon, umum-ipun main inggih meniko adu jago, toh-tohan, kertu, lan sak panunggalanipun;
 3. MA ingkang kaping ketiga MADAT (konsumsi obat terlarang), rikala rumiyin kasebat candu, jenewer umpami wonten-ing jaman modern niki MADAT sami kaliyan nyimeng, nganjan, nyabu lan ngepil, tumindak ingkang ngunsumsi NARKOBA;
 4. MA ingkang kaping sekawan MABUK (minum-minuman keras), tumindak nginum ngantum mendem, mabuk lan sak panunggalanipun;
 5. MA angka gansal inggih meniko MADON (main perempuan/selingkuh), tumindak cumanthoko ngrusak pager ayu, utami asring dolanan pinyantun pawestri, remen nglampahi hubungan lanang wadon ingkan mboten ngagem paugeraning agama lan negara, sex bebas.

MALIMA ingkang kasebat ing nginggil ingkan kedah dipun singkiri wonten ing bebyaran kita sami, ampun ngantos dipun lampahi, njih gangsal perkawis ingkang ndamel rusak-ipun tatatanan ugi paugeranipun ngagesang, ndados-aken piyantuk ingkang numindakaken MALIMA gesang-ipun mboten saget tentrem, dipun tebihaken saking kebahagiaan donya lan akherat.

Lajeng MALIMA kagem ngupadi tentreming bebrayan ingkang kulo kajengaken inggih meniko :

 1. MA, ingkang kaping sepindah MA-NEMBAH (berdoa) tansah nyenyuwun dumateng Gusti numindakaken sedoyo ingkang dipun wajib-aken dumateng titahipun menungsa supados tansah eling dumateng Penciptanipun, inggih Gusti Ingkang Akarya Jagad, agama menopo kemawon;
 2. MA, ingkang kaping kaleh MA-KARYA (bekerja), nyambut damel kanthi sregep ugi halal kagem sangu gesang wontenipun ngalam donya ugi akherat, makarya kangge numindakaken jijibahan agung ing agesang.
 3. MA, ingkang kaping tiga MA-NGABEKTI (berbakti), kita saget ngrasosaken gesang ing alam donya lumantar saking bapa biyung, sampun sak trepipun bilih darma-nipun putra dumateng tiyang sepah meniko wajib hukum-ipun.
 4. MA, ingkang kaping sekawan MA-KUMPUL (srawung).. (bermasyarakat) tumrap sapadha-padha, gesang meniko mboten piyampak wonten rencang, sederek, keluarga ugi masyarakat, meningko makhluk sosial tamtunipun kedhah saget gesang kaliyan tiyang sanes, lir-ipun gesang wonten ing ngalam donya kedah saget srawung sae kaliyan sesami.
 5. MA, ingkang kaping gangsal MA-NGERTINI (mengerti, memahami) anak bojo lan keluarga, supados langkung tentrem wontening bebyaran meniko tamtunipun kedah saget, mbangun bale somah kanthi paugeran lan tatanan ingkang sae, kanthi rasa sih tresno ingkang tulus lan ikhlas hubungan antawis sederek ndadosaken pondasi ugi landasan kagem sesrawungan wontening masyarakat.

MALIMA meniko ingkang saget dados landasan kagem ngupadi tentreming bebrayan wonten ing ngalam donya ing tembenipun kagem sangu wonten ing alam kelanggengan samangke. Kanthi mekaten MALIMA mboten mesti nggadahi pemanggih ingkang awon amargi MALIMA ingkang kula maksud meniko ingkang mengku karep sae. Mugi kita sami saget nglampahi kanthi sae lan ikhlas.

Mugi-mugi seratan meniko wonten manfaatipun dumateng kula ugi ingkang maos, wonten kirang langkung anggep kula nyerat mbok bilih namung agunging sih samudra pangraksami ingkang kathah dumateng para maos sedaya, matur suwun..

Comments (3)

 1. Reply

  Matur suwun sanget pituturipun. mugi saged dados pe’peling kagem kulo lan panjenengan sedoyo..

 2. may

  Reply

  ingkang nguciwani ing dinten puniki inggih katah ingkang kesupen utawi sampun mboten paham maleh bab MALIMA puniki, ingkang akibate alam donyo pun mboten aman maleh…

  “”Admin””
  “”mugi-mugi tansah pinaringan kekiatan kagem nglampahi MALIMA ingkan sae meniko”” suwun

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.